AKTUALNOŚCI

Spotkania krajowe

W każdym kraju partnerskim przeprowadzono jedno spotkanie krajowe w celu:

Rozpowszechniania  wiedzy zdobytej  podczas międzynarodowego spotkania I w celu

Podnoszenia  świadomości w sektorze kolejowym na temat zaangażowania pracowników i zestaw

Wytycznych UE w tej sprawie.

Spotkania krajowe odbyły się :

– Zagrzeb, Chorwacja, 6.12.2018, z udziałem 15 osób

– Skopje, Macedonia w dniu 27.02.2019 z udziałem 15 osób

– Belgrad, Serbia w dniu 6/03/2019, z udziałem 15 osób

– Warszawa, Polska 12.03.2019 z udziałem 27 osób

– Rimini, Włochy w dniu 18.03.2019 z udziałem 20 osób

– Toledo, Hiszpania w dniu 25.03.2019 z udziałem 13 osób

Inicjatywa miała szeroki zasięg, gdyż liczba osób na spotkaniach mogła sięgać do 105 osób. (85 mężczyzn I 20 kobiet), których poinformowano o zaangażowaniu pracowników i przedstawiono zebiór  dyrektyw Unii Europejskiej.

Konferencja finałowa – Rome

Ostatnie wydarzenie w ramach projektu zostało zrealizowane w Rzymie we Włoszech

18.06.2019, a udział wzięło 26 osób. Podczas spotkania dokonano oceny pracy wykonanej z prezentacją ostatecznej publikacji.

Ekspert i moderator tego dnia dokonali przeglądu  spotkań, które miały miejsce przed tą ostatnią konferencją.

Debaty wyraźnie pokazały, że jest to dla nas odpowiedni moment aby zainstalować w naszym społeczeństwie praktykę zarządzania przedsiębiorstwem, która ułatwia udział pracowników w firmie. Istnieje wiele formuł współpracy, spółdzielnie, firmy ekonomii społecznej, firmy ułatwiające udział w wartości generowanej przez organizację jako całość, udział pracowników w kapitale społecznym, współzarządzanie, samozarządzanie, itp.

Pod koniec spotkania podziękowano wszystkim delegacjom za poświęcenie czasu  dla projektu. Jednym z celów tych spotkań była analiza różnych  formy uczestnictwa pracowników w firmach. Wszyscy uczestnicy

ocenili spotkanie pozytywnie i zostaną wykonane prace nad przeprowadzeniem nowych inicjatyw, które mogą przynieść korzyści pracownikom i firmom. W tym celu został sporządzony ostateczny document i podpisany przez wszystkie delegacje.

Spotkanie międzynarodowe – Serbia

Międzynarodowe spotkanie projektu zostało wdrożone w Belgradzie w Serbii 14.03.2019.
Dyskusja rozpoczęła się od prezentacji dyrektyw europejskich, a także najczęstszych protokołów związków zawodowych w ich zbiorowych negocjacjach z pracodawcami. Ekspert rozpoczął pracę nad umiejętnościami i kompetencjami, z których zwykle korzystają przedstawiciele związków zawodowych do wykorzystania systemów i procesów informacyjnych i konsultacyjnych w ramach lepszego uczestnictwa w firmie. Negocjacje zbiorwe  i sposoby rozwiązywania konfliktów między pracownikiem a pracodawcą lub negocjowanie warunków pracy, ustalane były w układach zbiorowych. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, pozytywnymi i negatywnymi o obecnych praktykach zaangażowania pracowników oraz o informacjach  zwrotnych  otrzymanych na spotkaniach krajowych.  Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z wymianą pytań i odpowiedzi.

Wizyta studyjna – Macedonia

Trzecie spotkanie projektu zostało zrealizowane w Skopje w Macedonii 12-13 lutego 2019 r. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby reprezentujący całą organizację zaangażowaną w project

W pierwszym  dniu spotkanie dotyczyło dyskusji na temat dyrektyw i polityk UE w sprawie zatrudnienia i zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji biznesowych; oraz Dzielenie się doświadczeniami na temat pozytywnych i negatywnych aspektów obecnych praktyk zatrudniania pracowników w każdym kraju. Drugiego  dzienia delegaci odwiedzili firmę: Makedonski Zeleznici- Transport A.D. jako przykład sektora kolejowego w kraju kandydującym do UE.

Rozpoczęto debatę na temat promocji odpowiednich mechanizmów na szczeblu krajowym w sprawie publikacji przepisów i polityk UE dotyczących pracy I udziału państw kandydujących i państw członkowskich UE.

Delegacja pracowników przedsiębiorstwa kolejowego zilustrowała rzeczywistość Macedonii następnie delegaci kontynuowali spotkanie w hotelu aby zaplanować dalsze działania w projekcie i działania promocyjne.

Kurs treningowy – Toledo

Drugie spotkanie w ramach  projektu zostało zorganizowane w Toledo, w którym udział wzięło 26 uczestników ze wszystkich 7 krajów zaangażowanych w projekt. Spotkanie zostało zrealizowane w ciągu 2 dni i przeprowadzone przez firmę zewnętrzną. Pierwszego dnia, po krótkiej rewizji celów I działań projektu, eksperci szczegółowo przedstawili dyrektywy UE oraz zasady dotyczące zatrudnienia i zaangażowania pracowników w firmie, podejmowanie decyzji, podczas gdy w drugiej części zwrócono uwagę na opracowanie narzędzi wpływających na proces decyzyjny I aktywne uczestnictwo firm w sektorze kolejowym. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prawem i polityką UE w zakresie zaangażowania pracowników i opracowania mechanizmów wzmocniania współpracy ponadnarodowej między pracownikami i pracodawcami, Podczas drugiego dnia spotkania podkreślono znaczenie udziału pracowników w sektorze transportu. Każda organizacja przedstawiła ustawodawstwo krajowe dotyczące uczestnictwa pracowników w firmie i podzieliła się swoimi doświadczeniami pozytywnymi i negatywnymi na temat obecnych praktyk zaangażowania pracowników.

Rozpoczęcie spotkań ( Polska ) 3/7/2018

Pierwsze spotkanie projektu, zostało zrealizowane w Poroninie w Polsce. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję przedstawić siebie oraz działania swoich organizacji. W pierwszej części beneficjent projektu w połączeniu z ekspertem zewnętrznym przedstawił projekt, przedstawiając cel, działania i wyniki, które należy promować w okresie realizacji. Uczestnicy przedstawili swoje poglądy na temat zaangażowania pracowników w sektorze kolejowym w swoich krajach, ich oczekiwania dotyczące realizacji projektu, harmonogram i podział zadań między sobą. W drugiej części ekspert dokonał wprowadzenia prawa UE oraz zbioru dyrektyw dotyczących zaangażowania pracowników na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz znaczenia informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w ramach firm. Ostatnia część spotkania miała na celu omówienie dalszych kroków akcji.