Двајца од НАС ќе го направат тоа подобро и БРЗО! Вработените и работодавците од железничкиот сектор во заедничка акција за зајакнување на партнерството и меѓусебната доверба во процесот на одлучување на компаниите

Овој проект главно ги поврзува синдикатите од секторот за железнички транспорт во Европа, што е основен сектор за добро развиено општество. Така, за да има добро развиено, образовано и активно општество, клучно е да се подобри знаењето и искуството на претставниците на претпријатијата во овој сектор и да се поттикнат да бидат активно вклучени вработените. Оттука, значајно е да се информираат за важноста на преносот на информации и за вклучувањето на вработените. Со цел да се постигнат најдобри можни резултати во донесувањето одлуки на компаниите и вклученоста на вработените, мора да постојат две инволвирани страни: работодавачите и вработените, што е исто така е од клучно значење за добро развиен социјален дијалог. Затоа, покрај 6 претставнички железнички синдикати кои доаѓаат од различни европски земји (Естонија, Полска, Хрватска, Италија, Србија и Македонија), на овој проект им се приклучија 3 организации на работодавачи кои доаѓаат од Шпанија, Полска и Македонија.

Силно веруваме дека само преку собирање на комуникација и меѓусебно разбирање ќе се развие подготвеност за соработка и информации кои би можеле да резултираат со најдобри ефективни механизми за зајакнување на транснационалната соработка помеѓу претставниците на работниците и работодавачите во однос на вклученоста на вработените.

Специфичните акциони цели на овој проект се следните:

  • Развивање алатки за остварување на влијание во процесот на одлучување на компаниите преку информации, консултации и активно учество на претпријатијата во железничкиот сектор и споредување на неговото функционирање во земјите-членки и земјите кандидати за влез во ЕУ.
  • Споделување на претходно искуство, знаење и добри практики на различни пристапи за консултации и активно учество на претпријатијата помеѓу земјите од ЕУ и земјите кандидати за влез во ЕУ и поставување на најдобар модел за вклучување на вработените во процесот на донесување одлуки во компаниите, особено во период на економски промени (реструктуирање , преместување, превземање и спојување).
  • Подигање на свеста кај работодавачите и работниците за правото на ЕУ и во сетот на директиви за вклученост на вработените на национално и меѓународно ниво и важноста на информациите, консултациите и учеството на вработените во компаниите во така клучен сектор за економска благосостојба во секоја држава, како што е железничкиот сектор.
  • Јакнење на транснационалната соработка и поврзување помеѓу железничките синдикати низ цела Европа како и воспоставување на долгорочно заемно партнерство за меѓусебна поддршка и за постигнување на заеднички цели.
  • Споделување на постигнатите резултати со членовите од мрежата на АЛЕ (Европска федерација на обучувачи) и зајакнување на соработката со не-АЛЕ-членки. По број на заеднички активности на национално и меѓународно ниво помеѓу партнерите во проектот (започнување на состанок, обука, студиска посета, меѓународен семинар, подигнување на кампања за подигнување на свеста, национални работилници, конференции, објавување публикации и видео) планираме да ги исполниме целите на овoj Повик за предлози