NOVOSTI

Nacionalni sastanci

U svim partnerskih državama sproveden je po jedan nacionalni sastanak putem kojeg se na nacionalnom nivou širilo znanje stečeno tokom međunarodnog sastanka. Pored ovog cilja nacionalni sastanci su služili da se i podgibne svest o EU direktivama o angažovanju zaposlenih u železničkom sektoru.

Nacionalni sastanci održani su na sledeći način:

– Zagreb, 6.12.2018., gde je učestvovalo 15 ljudi

– Skoplje, Makedonija 27.2.2019. sa učešćem 15 ljudi

– Beograd, 6.03.2019, u kojem je učestvovalo 15 ljudi

– Varšava, Poljska, 12.3.2019. gde  je učestvovalo 27 ljudi

– Rimini, Italija, 18.03.2019. sa učešćem 20 ljudi

– Toledo, Španija, 25.3.2019., sa učešćem 13 ljudi

Inicijativa je imala veliki efekat širenja relevantnih informacija, jer su sastancima prisustvovale 105 osoba (85 muškaraca i 20 žena), a oni su na tim sastancima obavešteni o metodama uključivanje zaposlenih u donošenje odluka i sa njima su podeljene bitne informacije o setu EU direktiva.

Završna konferencija Rim

Završni događaj projekta realizovan je u Rimu, Italija 18/06/2019, a na njemu je učestvovalo 26 osoba. Tokom ovog sastanka napravljena je evaluacija projektnih aktivnosti i prezentovana je završna publikacija. Stručnjak i moderator na ovom sastanku napravio je evaluaciju svih međunarodnih i nacionalnih sastanaka koji su se desili tokom projekta.  Tokom moderirane debate jasno je staviljeno do znanja da je upravo sada pogodan trenutak za sve partnerske organizacije da instaliraju u svoje organizacije praksu upravljanja poslovanjem koja će im olakšavati proces učešća radnika u preduzećima. Na kraju sastanka, svim delegacijama  je iskazana zahvalnost za posvećenost projektu. Jedan od najbitnijih ciljeva ovih sastanaka bila je analiza različih formi učešća radnika u preduzećima. Svi učesnici na sastanku su ocenili rad na ovom projektu kao izuzetno koristan i pozitivan te su obećale da će raditi na na sprovođenju novih inicijative koje mogu biti od koristi radnicima i preduzećima. U tu svrhu napravljen je i potpisan završni dokument  koji su potpisale sve delegacije.

Međunarodni sastanak Srbija

Međunarodni sastanak projekta realizovan je u Beogradu, Srbija, 14.3.2019. Diskusija je započela prezentacijom Evropskih direktiva, kao i najčešćih protokola koji koriste sindikati u njihovim kolektivnim pregovorima sa poslodavcima.  Ekspert je započeo sastanak sa prezentacijom veština i kompetencijama koje predstavnici sindikata obično koriste prilikom informacionih i konsultativnih sistema i procesa i koji se koriste u okviru boljeg učešća u kompaniji.

Nakon ovog dela usledila je diskusija o kolektivnom pregovaranju i kako rešiti sukobe radnika i poslodavaca, kao i o načinu na koji treba pregovarati o radnim uslovima koji se utvrđuju kolektivnim ugovorima. Učesnici su podelili svoja iskustva, pozitivne i negativne aspekte trenutnih praksi angažovanja zaposlenih. Takođe, partneri su podelili informacije koje su stekli tokom nacionalnih sastanaka, a onda su aktivno učestvovali u debati razmenom pitanja i odgovora.

Studijska poseta – Macedonia

Treći sastanak projekta realizovan je u Skoplju, Makedonija, 12. i 13. februara 2019. Na sastanku su aktivno učešće uzela 24 predstavnika iz svih partnerskih organizacija na projektu. Prvi dan sastanaka je bio posvećen diskusiji o direktivama i zakonima EU vezanim za zapošljavanje i učešće zaposlenih u poslovnom odlučivanju. Na drugom delu sastanka učesnici su imali priliku da podele iz svog iskusva negativne i pozitivne aspekte trenutne prakse angažovanja radnika.

Tokom drugog dana sastanka delegati su otišli ​​u posetu kompaniji: Makedonski Železnici- Transport A. D. kao primer železničkog sektora u zemlji kandidatu za EU. Ovde je otvorena debata o promociji odgovarajućih mehanizama na nacionalnom nivou, korišćenjem ovih mehanizama želi se pospešiti promocija zakona i politika EU o radu u državama kandidima za EU i državama članica EU. Delegacija radnika iz železničke kompanije ilustrovala je realnost sa kojom se suočavaju radnici iz Makedonije. Nakon studijske posete delegati  su nastavili sastanak u hotelu da bi isplanirali daljnje projektne aktivnosti.

Trening kurs Toledo

Drugi sastanak na projektu organizovan je u Toledu i njemu je prisustvovalo 26 učesnika iz svih 7 zemalja uključenih u projekat. Sastanak je trajao dva dana, a moderirali su ga eksterni stručnjaci.  Tokom prvog dana, nakon kratke revizije ciljeva i aktivnosti na projektu, eksperti su predstavili EU direktive i politiku zapošljavanja i uključivanja zaposlenih u process donošenja odluka u kompanijama. Tokom drugog dela sastanka, tokom tog dana, pažnja je bila usmerena na  razvoj alata za uticaj na proces donošenja odluka i aktivno učešće kompanija u železničkom sektoru. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa zakonom i politikom EU u oblasti angažovanja zaposlenih i razvoja mehanizama jačanje transnacionalne saradnje između radnika i predstavnika poslodavaca vezano za angažovane zaposlenih.

Tokom drugog dana sastanka istaknuta je važnost učešća zaposlenih u transportnom sektoru. Svaka od prisutnih organizacija je predstavila nacionalno zakonodavstvo o učešću zaposlenih u procesu donošenja odluka u kompanijama i podelila svoje iskustvo u vezi sa pozitivnim i negativnim aspekti trenutnih praksi angažovanja zaposlenih.

Kick off sastanak (Poljska) 3/7/2018

Prvi sastanak na projektu realizovan je u Poroninu, Poljska. Tokom sastanka učesnici su imali priliku da se predstave i da prikažu aktivnosti svojih organizacija. U prvom delu sastanka, aplikant projekta je u kombinaciji sa spoljnim stručnjakom predstavio projekat, prezentujući cilj, aktivnosti i rezultat koji će se promovisati tokom perioda implementacije projekta. Učesnici su imali priliku da iskažu svoja stavove u pogledu angažmana zaposlenih u železničkom sektoru u njihovim zemljama, očekivanja u pogledu realizacije projekta, rasporeda projektnih aktivnosti i podele zadataka. Tokom drugog dela sastanka, ekspert je napravio uvod o zakonodavstvo EU i setu Direktiva o angažovanju zaposlenih na nacionalnom i međunarodnom nivou. Expert je pored ovog govorio i o važnosti informisanja, konsultacija i učešća zaposlenih unutar kompanija. Poslednji deo sastanka bio je orijentisan ka razgovaru o daljim koracima u realizaciji projektnih aktivnosti.