UUDISED

Riiklikud kohtumised

Igas partnerriigis viidi läbi 1 riiklik kohtumine, et levitada rahvusvahelisel kohtumisel omandatud teadmisi ja tõsta raudteesektori teadlikkust töötajate kaasamisest ja sellega seotud ELi direktiividest. Riiklikud kohtumised toimusid järgmiselt:

Horvaatias Zagrebis 6.12.2018, 15 inimese osalusel

Skopje, Makedoonia, 27/2/2019, kus osales 15 inimest

Belgradis, Serbias 06.03.2019, 15 inimese osalusel

Varssavis, Poolas 12.03.2019 27 inimese osalusel

Rimini, Itaalia, 18.03.2019, 20 inimese osalusel

Toledo, Hispaania, 25.03.2019 13 inimese osalusel

Algatusel oli suur levitamisefekt, kuna kohtumised võimaldasid jõuda 105 inimeseni (85 meest ja 20 naist), keda teavitati töötajate kaasamisest ja EL-i direktiivi kogumist.

Lõppkonverents Roomas

Projekti lõppüritus viidi ellu Roomas, Itaalias 18.06.2019 ja selles osales 26 inimest. Kohtumise käigus andis tehtud tööle hinnangu lõppväljaande tutvustus. Päeva ekspert ja moderaator vaatasid läbi kohtumised, mis toimusid enne viimasele konverentsile saabumist. Arutelud on andnud mõista, et praegu on sobiv hetk paigaldada oma ühiskonda ärijuhtimise praktika, mis hõlbustab töötajate osalemist ettevõttes. Seal on palju vormeleid, ühistuid, sotsiaalmajanduslikke ettevõtteid, ettevõtteid, mis hõlbustavad osalemist kogu organisatsiooni genereeritavas väärtuses, töötajate osalust sotsiaalses kapitalis, kaasjuhtimist, enesejuhtimist jne.

Koosoleku lõpus tänati kõiki delegatsioone projektile pühendumise eest. Nende kohtumiste üks eesmärke oli analüüsida töötajate osaluse erinevaid vorme ettevõtetes. Kõik kohalolijad hindasid kohtumist positiivselt ja tehakse tööd uute algatuste elluviimiseks, millest võib töötajatele ja ettevõtetele kasu olla. Sel eesmärgil koostati lõplik dokument, millele kirjutasid alla kõik delegatsioonid.

Rahvusvaheline kohtumine Serbia

EProjekti rahvusvaheline kohtumine viidi ellu Belgradis, Serbias 14.03.2019. Arutelu algas esitlusega Euroopa direktiividest, samuti ametiühingute levinumatest protokollidest kollektiivläbirääkimistel tööandjatega. Ekspert alustas tööd oskustega ja kompetentsidega, mida ametiühingu esindajad kasutavad tavaliselt teabe- ja nõustamissüsteemide ning protsesside kasutamisel ettevõttes parema osaluse raames. Arutati kollektiivläbirääkimisi ja seda, kuidas lahendada töötajate ja tööandjate vahelisi konflikte või pidada läbirääkimisi kollektiivläbirääkimiste lepingutes kehtestatud töötingimuste üle. Osalejad on jaganud oma kogemusi, töötajate praeguste kaasamistavade positiivseid ja negatiivseid külgi ning üleriigilistel kohtumistel saadud tagasisidet. ja osales aktiivselt kohtumisel, kus vahetati küsimusi ja vastuseid.

Õppevisiit – Makedoonia

Projekti kolmas kohtumine viidi läbi Skopjes, Makedoonias 12. – 13. Veebruaril 2019. Kohtumisel osales 24 inimest, kes esindasid kõiki projektiga seotud organisatsioone. Kohtumise esimesel päeval käsitleti ELi tööhõive ja töötajate kaasamist ettevõtlusotsuste tegemisse käsitlevaid direktiive ja poliitikat; ja kogemuste jagamine igas riigis kehtivate töötajate kaasamise tavade positiivsete ja negatiivsete aspektide kohta. Teisel päeval läksid delegaadid külastama ettevõtet: Makedonski Zeleznici- Transport A.D. kui ELi kandidaatriigi raudteesektori näide. Algas arutelu sobivate mehhanismide edendamise üle riiklikul tasandil kandidaatriikide ja EL-i liikmesriikide tööjõus osalemist käsitlevate ELi seaduste ja poliitika avaldamise kohta. Raudtee-ettevõtte töötajate delegatsioon näitas Makedoonia tegelikkust. Pärast seda jätkasid delegaadid kohtumist hotellis, et kavandada edasisi tegevusi projektis ja tutvustavaid tegevusi.

Koolituskursus Toledo

Projekti teine ​​kohtumine korraldati Toledos ja selles osales 26 osalejat kõigist seitsmest projektis osalenud riigist. Koosolek viidi läbi kahe päeva jooksul ja selle viisid läbi väliseksperdid. Esimese päeva jooksul tutvustasid eksperdid pärast projekti lühiajalisi eesmärke ja tegevusi põhjalikult EL-i direktiive ja tööhõive ning töötajate kaasamist ettevõtte otsustusprotsessidesse, teises osas aga tähelepanu vahendite väljatöötamine otsustusprotsessi mõjutamiseks ja ettevõtete aktiivne osalemine raudteesektoris. Osalejatel oli võimalus tutvuda töötajate kaasamist käsitleva EL õiguse ja poliitikaga ning töötada välja mehhanismid töötajate ja tööandjate esindajate vahelise rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks töötajate kaasamisel.

Kohtumise teisel päeval rõhutati töötajate osalemise olulisust transpordisektoris. Iga osalev organisatsioon tutvustas töötajate osalemist ettevõtetes käsitlevaid riiklikke õigusakte ja jagas oma kogemusi töötajate praeguste kaasamistavade positiivsete ja negatiivsete aspektide kohta.

Algab kohtumine (Poola) 7.03.2018

Projekti esimene kohtumine viidi ellu Poolas Poroninis. Kohtumise ajal oli osalisel võimalus tutvustada ennast ja oma organisatsioonide tegevust. Esimeses osas tutvustas projekti toetusesaaja koos väliseksperdiga projekti, tutvustades eesmärki, tegevusi ja tulemust, mida tuleb rakendusperioodil edendada. Osaleja tutvustas oma seisukohti töötajate kaasamise kohta oma riikide raudteesektorisse, ootustest projekti elluviimisele, selle ajakavale ja ülesannete jaotusele üksteise vahel. Teises osas tutvustas ekspert EL-i seadusi ja direktiivide komplekti töötajate kaasamiseks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning töötajate teavitamise, nõustamise ja töötajate osaluse olulisuses ettevõtetes. Kohtumise viimane osa oli suunatud tegevuse edasiste sammude arutamiseks.