Kaks MEIST teevad seda paremini ja KIIRELT! Raudteesektori töötajate ja tööandjate partnerlust ja usaldust tugevdada läbi ühistegevuse üksteise ettevõtete otsustusprotsessis.

Projekt ühendab peamiselt Euroopa raudteesektori, mis on hästiarenenud ühiskonna jaoks oluline sektor, ametiühinguid. Seega, selleks, et olla hästi arenenud, haritud ja aktiivne ühiskond, on oluline parandada selles sektoris tegutsevate ettevõtete esindajate teadmisi ja kogemusi ning julgustada neid osalema aktiivselt töötajate osavõtus. Seetõttu on oluline teavitada neid töötajate kaasamise kohta teabe edastamise olulisusest. Selleks, et saavutada ettevõtete otsuste tegemise ja töötajate kaasamise parimaid võimalikke tulemusi, peavad olema kaks seotud osapoolt: tööandjad ja töötajad. See on samuti oluline hästiarenenud sotsiaalse dialoogi jaoks. Seepärast lisaks 6 – le raudtee ametiühingute esindajale(Eesti, Poola, Horvaatia, Itaalia, Serbia ja Makedoonia) ühinevad selle projektiga kolm tööandjate organisatsiooni Hispaaniast, Poolast ja Makedooniast.

Usume kindlalt, et töötatakse välja ainult koostöö ja teabe kaudu, mis võiksid olla kasulikud koostöö ja teabe kogumise abil, mille tulemuseks oleks töötajate ja tööandjate esindajate vahelise riikidevahelise koostöö tugevdamise parimad tõhusad mehhanismid.

Selle projekti konkreetsed eesmärgid on järgmised:

  • Ettevõtete otsustusprotsessi mõju avaldamise vahendite väljatöötamine ettevõtjate teavitamise, konsulteerimise ja aktiivse osalemise kaudu raudteesektoris ning selle toimimise võrdlemine liikmesriikides ja kandidaatriikides.
  • Ettevõtjate konsulteerimise ja aktiivse osaluse eelnev kogemuste, oskusteabe ja heade tavade jagamine ELi ja kandidaatriikide vahel ning tööhõive parema kaasamise mudel ettevõtete otsustusprotsessis, eriti majanduslike muutuste perioodil (ümberkorraldamine, ümberpaigutamine, ülevõtmine ja ühinemised).
  • Nii tööandjate kui ka töötajate teadlikkuse tõstmine ELi õiguse ja tööandjate kaasamise direktiivide kohta riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning töötajate, ettevõtete töötajatega seotud teabe, konsulteerimise ja osaluse tähtsus sellises olulises sektoris iga riigi majandusliku heaolu jaoks, nagu seda on raudteesektor.    Riikidevahelise koostöö ja sidemete tugevdamine Euroopas asuvate raudtee ametiühingute seas ning pikaajalise partnerluse loomine üksteise toetamiseks ja ühiste eesmärkide saavutamiseks.
  • Saadud tulemuste jagamine ALE (Euroopa Rongijuhtide Föderatsiooni) võrgustiku liikmetega ja koostöö tugevdamine mitte-ALE liikmetega. Projekti partnerite seas on riikide ja rahvusvahelisel tasandil ühistegevuste arvukusega (käivitamine koos kohtumiste, koolituskursuste, õppekülastuste, rahvusvaheliste seminaride, teadlikkuse tõstmise kampaania, riiklike seminaride, konverentside, publikatsioonide kirjastamiste ja videotega) kavatseme täita käesoleva konkursikutse eesmärke.